Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x x 2 − 5 x + 1 ​ trên đoạn [ 2 1 ​ ; 3 ] là

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn [ 2 1 ​ ; 3 ] . Ta có y ′ = x 2 x 2 − 1 ​ = 0 ⇔ x = ± 1 . Khi đó f ( 2 1 ​ ) = − 2 5 ​ , f ( 1 ) = − 3 , f ( 3 ) = − 3 5 ​ . Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng − 3 .

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn .
Ta có  .
Khi đó  , , .
Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng .
 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG