Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giátrị nhỏ nhất của hàm số y = ( 2 x − 1 ) e x trên đoạn [ − 1 ; 0 ] bằng:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng:

  1. e

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ:... Ta có: y = ( 2 x − 1 ) e x ⇒ y ′ = 2 e x + ( 2 x − 1 ) e x = ( 2 x + 1 ) e x Cho y ′ = 0 ⇔ 2 x + 1 = 0 ⇔ x = − 2 1 ​ ∈ [ − 1 ; 0 ] Ta có: y ( − 1 ) = − e 3 ​ ; y ( 0 ) = − 1 ; y ( 2 − 1 ​ ) = e ​ − 2 ​ Vậy [ − 1 ; 0 ] min ​ y = e ​ − 2 ​

TXĐ:...

Ta có: 

Cho 

Ta có: 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x 2 − x y + y 2 = 2 . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x 2 + x y + y 2 . Tính M + m

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG