Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) = x 2 + 2 x + 3 trên khoảng [0;3] là:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng [0;3] là:

  1. 3 ;

  2. 2 ;

  3. 18 ;

  4. 6 .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ′ ( x ) = 2 ( x + 1 ) , f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = − 1  ∈ [ 0 ; 1 ] nên m = 00 : 3 ] min ​ f ( x ) = min { f ( 0 ) ; f ( 3 )} = min { 6 ; 18 } = 6 . Vậy m=f(0)=18.

Ta có nên . Vậy m=f(0)=18.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = 2 − ln e x ​ là:

33

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG