Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 2 + x 16 ​ trên ( 0 ; + ∞ ) bằng

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  bằng
 

  1. 6

  2. 4

  3. 24

  4. 12

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định trên ( 0 ; + ∞ ) Ta có y ′ = 2 x − x 2 16 ​ = x 2 2 x 3 − 16 ​ ; y ′ = 0 ⇔ x = 2 BBT: Dựa vào BBT ta thấy ( 0 ; + ∞ ) min ​ y = 12

Hàm số đã cho xác định trên 

Ta có 

BBT:

Dựa vào BBT ta thấy 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dẩu của đạo hàm như sau Hám số y = 3 f ( x + 2 ) − 2 x 3 − 2 3 ​ x 2 + 3 x + 2019 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG