Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = m x + 1 + x 1 ​ trên khoảng ( − 1 ; + ∞ ) bằng − 10 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  bằng . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ địa điểm A đến địa điểm Bdài 240km. Mỗi h otô thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến địa điểm B trước oto thứ hai là 100 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG