Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x + 1 2 x + 3 ​ trên đoạn [ 0 ; 4 ] là

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có y ′ = − ( x + 1 ) 2 1 ​ < 0 với mọi x ∈ [ 0 ; 4 ] . Suy ra, hàm số luôn nghịch biến trên [ 0 ; 4 ] . Vậy y min ​ = y ( 4 ) = 5 11 ​ .

Chọn A

Ta có  với mọi  Suy ra, hàm số luôn nghịch biến trên 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: ∫ 0 1 ​ ( 1 − x − x 2 ) 2 d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG