Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y equals x squared minus 2 square root of x squared minus 1 end root plus 3 bằng

  1. min y = 3

  2. min y = -1

  3. min y = -3

  4. min y = -2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ x 3 − 3 x + 2 3 x 2 + 3 x + 3 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG