Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x 2 − x + 2021 là:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

  1. 2020

  2. 2021

  3. 1515

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P = x 2 − x + 2021 = ( x 2 − 2. x . 2 1 ​ + 4 1 ​ ) + 2020 4 3 ​ = ( x − 2 1 ​ ) 2 + 2020 4 3 ​ ≥ 2020 4 3 ​ , ∀ x V ậ y g i a ˊ t r ị nh ỏ nh a ^ ˊ t c ủ a bi ể u t h ứ c l a ˋ 2020 4 3 ​ c h ọ n C

3

Câu hỏi tương tự

59*. Chia 27 quả cân có khối lượng 1 2 , 2 2 , 3 2 , ... 2 7 2 gam thành ba nhóm có khối lượng bằng nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG