Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 2 – x + 1 là: A. B. C. 1 D.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 – x + 1 là:

A. 2 over 4

B. 3 over 4

C. 1

D. negative 3 over 4

  1. 2 over 4

  2. 3 over 4

  3. negative 3 over 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: B.

Lời giải

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại số 8 có đáp án

Đáp án cần chọn là: B. 3 over 4

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG