Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để hàm số f ( x ) = ( m + 4 ) x 2 − ( m − 4 ) x − 2 m + 1 ​ xácđịnh với mọi x ∈ R là

Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để hàm số    xác  định với mọi  là

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định với mọi x ∈ R ⇔ ( m + 4 ) x 2 − ( m − 4 ) x − 2 m + 1 ≥ 0 , ∀ x ∈ R TH1. Với m = − 4 , f ( x ) xác định ⇔ 8 x + 9 ≥ 0 ⇔ x ≥ 8 − 9 ​ không thỏa mãn với mọi x ∈ R Vậy m = − 4 (loại) TH2. Với m  = − 4 yêu cầu của bài toán được thỏa mãn Vậy hàm số f (x) xác định với mọi x ∈ R ⇔ 9 − 20 ​ ≤ m ≤ 0 Do đó số nguyên nhỏ nhất của tham sốm thỏa mãn bài toán là − 2 Chọn B

Hàm số xác định với mọi 

TH1. Với  xác định  không thỏa mãn với mọi  Vậy   (loại) 

TH2. Với   yêu cầu của bài toán được thỏa mãn left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m plus 4 greater than 0 end cell row cell straight capital delta less or equal than 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m greater than negative 4 end cell row cell 9 m squared plus 20 m less or equal than 0 end cell end table close close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m greater than negative 4 end cell row cell fraction numerator negative 20 over denominator 9 end fraction less or equal than m less or equal than 0 end cell end table left right double arrow fraction numerator negative 20 over denominator 9 end fraction less or equal than m less or equal than 0 close

Vậy hàm số f (x) xác định với mọi  Do đó số nguyên nhỏ nhất của tham số m thỏa mãn bài toán là 

Chọn B 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bpt sau ( x − 2 ) 5 ​ ≥−2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG