Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị m để hàm số F(x) = mx 3 + (3m + 2)x 2 - 4x + 3 là một nguyênhàm của hàm số f(x) = 3x 2 + 10x - 4 là

Giá trị m để hàm số F(x) = mx3 + (3m + 2)x2 - 4x + 3 là một nguyên hàm của hàm số f(x) = 3x2 + 10x - 4 là 

  1. m = 3

  2. m = 0

  3. m = 1

  4. m = 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân của I 1 ​ = ∫ 2 3 ​ ( x 2 + 2 x − 4 ) 3 x 2 − 6 x + 5 ​ ( 4 x + 3 ) d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG