Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn phương trình 7x 2 (x – 7) + 5x( 7 – x) = 0 là A. x = 5/7 B. x = 7 C. x = 0 D. x = 8

 Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn phương trình 7x2(x – 7) + 5x( 7 – x) = 0 là

A. x = 5/7      

B. x = 7      

C. x = 0      

D. x = 8

  1. x = 5/7      

  2. x = 7      

  3. x = 0      

  4.  x = 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn đề bài là x = 7. Đáp án cần chọn là: B. x = 7

Lời giải

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại số 8 có đáp án

Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn đề bài là x = 7.

Đáp án cần chọn là: B. x = 7      

3

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG