Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của là: A. 12 B. 14 C. 16 D. 18

Giá trị lớn nhất của B equals left parenthesis 4 plus x squared right parenthesis left parenthesis 4 minus x squared right parenthesis là: 

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

  1. 12

  2. 14

  3. 16

  4. 18

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C. 16 Ta có: Giá trị lớn nhất của là 16. Đạt được khi x = 0

Đáp án đúng: C. 16

Ta có:

B equals left parenthesis 4 plus x squared right parenthesis left parenthesis 4 minus x squared right parenthesis equals 4 squared minus left parenthesis x squared right parenthesis squared equals 16 minus x to the power of 4

 V ì space x to the power of 4 less or equal than 0 space v ớ i space for all x rightwards double arrow 16 minus x to the power of 4 less or equal than 16

Giá trị lớn nhất của B là 16.

Đạt được khi x = 0

 

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tim x biết: − 4 x 2 ( x − 7 ) + 4 x ( x 2 − 5 ) = 28 x 2 − 13

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG