Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = 2 x 4 − 3 x 2 + 1 trên đoạn [ 0 ; 3 ] bằng:

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng:

  1. 0

  2. 21

  3. 1

  4. 136

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. f ′ ( x ) = 8 x 3 − 6 x = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 ∈ [ 0 ; 3 ] x = 2 3 ​ ​ ∈ [ 0 ; 3 ] x = − 2 3 ​ ​  ∈ [ 0 ; 3 ] ​ f ( 0 ) = 1 f ( 3 ) = 136 f ( 2 3 ​ ​ ) = − 8 1 ​ Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ 0 ; 3 ] bằng 136.

Chọn D.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  bằng 136.

 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG