Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x 3 − 8 x 2 + 16 x − 9 trên đoạn [ 1 ; 3 ] là

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Hàm số liên tục trên đoạn [ 1 ; 3 ] + Ta có f ′ ( x ) = 3 x 2 ​ − 16 x + 16 ; f ′ ( x ) = 0 ⇔ [ x = 4  ∈ [ 1 ; 3 ] x = 3 4 ​ ∈ [ 1 ; 3 ] ​ + f ( 1 ) = 0 ; f ( 3 ) = − 6 ; f ( 3 4 ​ ) = 27 13 ​ . Vậy [ 1 ; 3 ] ma x ​ f ( x ) = 27 13 ​

Chọn C

Hàm số liên tục trên đoạn 

+ Ta có ; 

. Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG