Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số y = x − 1 x + 1 ​ trên [ 2 ; + ∞ ) là :

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  là :

  1. 4

  2. 3

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Tập xác định: R \ { 1 } . y ′ = − ( x − 1 ) 2 2 ​ < 0 với mọi x ∈ [ 2 ; + ∞ ) ⇒ hàm số nghịch biến trên [ 2 ; + ∞ ) . Vậy [ 2 ; + ∞ ) ma x ​ y = y ( 2 ) = 3.

Chọn B.

Tập xác định: 

 với mọi hàm số nghịch biến trên 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x − 1 x 2 + x + 2 ​ . Tìm trên đồ thị các điểm A để tiếp tuyến của đồ thị tại A vuông góc với đường thẳng đi qua A và qua tâm đôi xứng của đồ thị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG