Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x 4 − 4 x 2 + 5 trên đoạn [ − 2 ; 3 ] bằng

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 


 

  1. 50

  2. 5

  3. 1

  4. 122

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ − 2 ; 6 ] ,có đồ thị hàm số như hình vẽ. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f ( x ) trên miền [ − 2 ; 6 ] . Tính giá trị của biểu ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG