Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x 3 − 15 x trên đoạn [ − 4 ; 1 ] bằng

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Trên đoạn [ − 4 ; 1 ] , ta có f ′ ( x ) = 3 x 2 − 15 ; f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = ± 5 ​ f ( − 4 ) = 4 ; f ( − 5 ​ ) = 10 5 ​ ; f ( 1 ) = − 14 Vậy [ − 4 ; 1 ] ma x ​ = 10 5 ​

Chọn D

Trên đoạn , ta có

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG