Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

Giá trị lớn nhất của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator x squared minus 8 x over denominator x plus 1 end fraction trên đoạn open square brackets 1 semicolon 3 close square brackets bằng
 

  1. negative 15 over 4

  2. negative 7 over 2

  3. negative 3

  4. negative 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: Ta có: Sử dụng MTCT để làm bài toán: Bước 1: Bấm MODE 7 và nhập hàm vào máy tính. Bước 2: Start = 1; End = 3; Step = Ta được kết quả: Ta thấy GTLN của hàm số là khi

TXĐ: D equals straight real numbers space backslash open curly brackets negative 1 close curly brackets

Ta có: x equals negative 1 not an element of open square brackets 1 semicolon 3 close square brackets

Sử dụng MTCT để làm bài toán:
Bước 1: Bấm MODE 7 và nhập hàm f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator x squared minus 8 x over denominator x plus 1 end fraction vào máy tính.
Bước 2: Start = 1; End = 3; Step = fraction numerator 3 minus 1 over denominator 19 end fraction equals 2 over 19

Ta được kết quả:

Ta thấy GTLN của hàm số là y subscript m a x end subscript equals negative 7 over 2 khi x equals 1
 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG