Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x + 1 x − m 2 ​ trên đoạn [0;1] bằng:

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn [0;1] bằng:

  1. - m2

  2. m2

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực dương a. Biểu thức a 3 1 ​ . a ​ được viết dưới dạng lũy thừa cơ số a là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG