Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số là:

Giá trị lớn nhất của hàm số y equals x plus square root of 12 minus 3 x squared end root là:

  1. max y = 4

  2. maxy = 3 

  3. maxy = 2

  4. maxy = 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 x 2 + 2 x + 2 ​ . Gọi A là điểm trên đồ thị có hoành độ là a. Viết pt tiếp tuyến t a của đồ thị hàm số tại điểm A

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG