Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = e x 3 − 3 x + 3 trên đoạn [ 0 ; 2 ] bằng :

Giá trị lớn nhất của hàm số f (x) =  trên đoạn [ 0 ; 2 ]  bằng :

 

  1. e

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án C f (x) = e x 3 − 3 x + 3 Trên đoạn [0 ; 2 ] ta có f (0)= e 3 ; f (1) = e; f (2) = e 5

Lời giải 

Đáp án C

f (x) = 

Trên đoạn [0 ; 2 ] ta có f (0)= ; f (1) = e; f (2) = 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g a l o g a 2 ​ x ​ + lo g a 2 ​ lo g a ​ x ≥ 2 1 ​ lo g a ​ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG