Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị lớn nhất của biểu thức B = -9x 2 + 2x - là: A. B. C. D.

 Giá trị lớn nhất của biểu thức B = -9x2 + 2x - 2 over 9 là:

A. 2 over 9

B. negative 2 over 9

C.1 over 9

D. negative 1 over 9

  1. 2 over 9

  2. negative 2 over 9

  3. 1 over 9

  4. negative 1 over 9

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: D.

Lời giải

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại số 8 có đáp án

Đáp án cần chọn là: D. negative 1 over 9

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG