Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị cos 45 ◦ + sin 45 ◦ bằng bao nhiêu?

Giá trị cos 45 + sin 45 bằng bao nhiêu?

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải. Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được { cos 4 5 ∘ = 2 2 ​ ​ sin 4 5 ∘ = 2 2 ​ ​ ​ ⇒ cos 4 5 ∘ + sin 4 5 ∘ = 2 ​ Chọn đáp án B

Lời giải.
Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được 

Chọn đáp án B

6

Câu hỏi tương tự

Cho sin β = 5 4 ​ ( 0 < β < 18 0 ∘ ) . Tính β và cos β , tan β , cot β .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG