Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị cảu biểu thức khi x = 1, 2 ,3 là : A. 12; 15; 35 B. 12; 20; 30 C. 15; 18; 24 D. 15; 20; 25

Giá trị cảu biểu thức P equals left parenthesis x plus 2 right parenthesis space left parenthesis x plus 3 right parenthesis space khi x =  1, 2 ,3 là : 

A. 12; 15; 35 

B. 12; 20; 30 

C. 15; 18; 24 

D. 15; 20; 25

  1. 12; 15; 35 

  2. 12; 20; 30 

  3. 15; 18; 24 

  4. 15; 20; 25

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B.12; 20; 30

Đáp án đúng B. 12; 20; 30 

 

 

 

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép nhân.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG