Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị cực tiểu y CT ​ của hàm số y = x 4 + 2 x 2 − 3 là

Giá trị cực tiểu  của hàm số  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C y ′ = 4 x 3 + 4 x = 4 x ( x 2 + 1 ) y ′ = 0 ⇔ x = 0 và y ′ đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua x = 0 . Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 , y CT ​ = y ( 0 ) = − 3

Đáp án C

 và  đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua  . Hàm số đạt cực tiểu tại 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho hai điểm A ( 2 ; − 2 ; 4 ) , B ( − 3 ; 3 ; − 1 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét M là điểm thay đổi thuộc ( P ) ,giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG