Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị cực đại của hàm số y = x + 2 cosx trên khoảng (0; ) là

Giá trị cực đại của hàm số y = x + 2 cosx trên khoảng (0;straight pi) là

  1. straight pi over 6 plus square root of 3

  2. fraction numerator 5 straight pi over denominator 6 end fraction

  3. fraction numerator 5 straight pi over denominator 6 end fraction minus square root of 3

  4. straight pi over 6

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG