Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị cực đại của hàm số y = x 4 - 3x 2 + 2 là:...

Giá trị cực đại của hàm số y = x4 - 3x2 + 2 là:...

 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Chọn (x, y) để hàm số w = 3 x 2 − xy + 2 y 2 − 4 x − 7 y + 20 đạt giá trị cực tiểu, với điều kiện x + y ≥ 15

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG