Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị cực đại của hàm số y = x + sin 2 x trên ( 0 ; π ) là:

Giá trị cực đại của hàm số  trên  là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy giá trị cực đại là y ( 3 π ​ ) = 3 π ​ + 2 3 ​ ​

Vậy giá trị cực đại là 

1

Câu hỏi tương tự

Một kênh dẫn nước theo vuông góc có bề rộng 3,0 m như hình vẽ. Cho 4 cây luồng (thẳng) có độ dài là 6,2m ; 8,3m ; 8,4m ; 9,0m trôi tự do trên kênh. Hỏi số cây luồng có thể trôi tự do qua góc kên...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG