Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị cực đại của hàm số y = 3 1 ​ x 3 − 2 x 2 + 3 x − 1 là

Giá trị cực đại của hàm số

 là 

  1. 3

  2. 1

  3. - 1

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: y = 3 1 ​ x 3 − 2 x 2 + 3 x − 1 y ′ = x 2 − 4 x + 3 <=> [ x = 1 x = 3 ​ Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực đại của hàm số là 3 1 ​ Chọn C

Ta có:

<=> 

Bảng biến thiên 

Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực đại của hàm số là 

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Đặt S = (a; b) là tập nghiệm của bất phương trình 3 lo g 2 ​ ( x + 3 ) − 3 ≤ lo g x ​ ( x + 7 ) 3 − lo g 2 ​ ( 2 − x ) 3 Tổng của tất cả các giá trị nguyên thuộc S bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG