Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trịcủa x thỏa mãn 2 x ( x − 5 ) + x ( 1 − 2 x ) = 27 là

Giá trị của x thỏa mãn  là

  1. x=3

  2. x=

  3. x=

  4. x=

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 x ( x − 5 ) + x ( 1 − 2 x ) = 27 ⇔ 2 x 2 − 10 x + x − 2 x 2 = 27 ⇔ − 9 x = 27 ⇔ x= − 3 Chọn C

x=

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép nhân.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG