Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của x thỏa mãn 5 4 x − 3 ​ = 0 là:

Giá trị của x thỏa mãn  là:

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5 4 x − 3 ​ = 0 ⇔ 4 x − 3 = 0 ⇔ 4 x = 3 ⇔ x = 4 3 ​ CHỌN A

CHỌN A

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện các phép tính x 3 + 3 x 2 − 10 x x 3 + 6 x 2 − 25 ​ − 2 x − x 2 x + 5 ​

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG