Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của x thỏa mãn 3 x + 2 ( 5 − x ) = 0 là

Giá trị của x thỏa mãn  là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 x + 2 ( 5 − x ) = 0 ⇔ 3 x + 10 − 2 x = 0 ⇔ x = − 10 Chọn A

Chọn A

2

Câu hỏi tương tự

Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG