Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của x thỏa mãn 5x 2 – 10x + 5 = 0 A. x = 1 B. x = -1 C. x = 2 D. x = 5

Giá trị của x thỏa mãn 5x2 – 10x + 5 = 0

A. x = 1      

B. x = -1     

C. x = 2      

D. x = 5

  1.  x = 1      

  2.  x = -1     

  3.  x = 2      

  4. x = 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 5x 2 – 10x + 5 = 0 ⇔ 5(x 2 – 2x + 1) = 0 ⇔ 5(x – 1) 2 = 0 ⇔ x – 1 = 0 ⇔ x = 1 Vậy x = 1 Đáp án cần chọn là: A. x = 1

Lời giải

Ta có 5x2 – 10x + 5 = 0

⇔ 5(x2 – 2x + 1) = 0

⇔ 5(x – 1)2 = 0

⇔ x – 1 = 0

⇔ x = 1

Vậy x = 1

Đáp án cần chọn là: A.  x = 1      

1

Câu hỏi tương tự

P h â n space t í c h space đ a space t h ứ c space t h à n h space n h â n space t ử 4 a squared b squared minus open parentheses a squared plus b squared minus c squared close parentheses squared

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG