Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của xđể phân thức x 2 + 9 4 x − 5 ​ bằng 0 là:

Giá trị của x để phân thức  bằng 0 là:

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 + 9 4 x − 5 ​ = 0 ( 1 ) Ta c o ˊ : x 2 + 9 > 0 n e ^ n ( 1 ) ⇔ 4 x − 5 = 0 ⇔ x = 4 5 ​ CHỌN B

CHỌN B

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đa thức A, biết rằng: x 2 + 2 x 4 x 2 − 16 ​ = x A ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG