Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của x để phân thức <0 là? A. B. C. D.

Giá trị của x để phân thức  fraction numerator 2 x minus 5 over denominator 3 end fraction <0 là?

A. x space greater than space 5 over 2

B. x space less than space space 5 over 2

C. x space less than space minus 5 over 2

D.  x space greater than space 5

  1. x space greater than space 5 over 2

  2. x space less than space space 5 over 2

  3. x space less than space minus 5 over 2 

  4. x space greater than space 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: B.

Lời giải

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Đáp án cần chọn là: B. x space less than space space 5 over 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b,c thỏa mãn ab c = 2021 . Tính giá trị biểu thức Q = ab + 2021 a + 2021 2021 a ​ + b c + b + 2021 b ​ + a c + c + 1 c ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG