Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của lo g a 1 ​ ​ 3 a 7 ​ (với a>0,a≠1 )bằng?

Giá trị của  (với a>0,a≠1 ) bằng?

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g a 1 ​ ​ 3 a 7 ​ = − 1 3 7 ​ ​ lo g a ​ a = 3 − 7 ​

 

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG