Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của thỏa là

Giá trị của  thỏa  là

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- 5 7 + x = 2 3 - 5 7                         x = 2 3 - 5 7 + 5 7                         x = 2 3 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/cbOs05k7LQduCRlgqj3z7WPoOBgnXSnWzsw1YiqgJwSUfF-BFkjDV6aCKOYfuXNexPAN8VrHb_g0VNVeUJ_0_p1VY4vIp2_rtC4WZMbiWDX1T3y3FB3UtIjIzaB8Yl_tth9Porlq" style="width: 153.33px; height: 140.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="negative 5 over 7 plus x equals 2 over 3 minus 5 over 7 space space space space space space space space space space space space x equals 2 over 3 minus 5 over 7 plus 5 over 7 space space space space space space space space space space space space x equals 2 over 3">

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>-</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>7</mn></mfrac><mo>+</mo><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>7</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>7</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>7</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac></math>

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của thỏa là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG