Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giátrị của tích phân dx là:

Giá trị của tích phân I equals integral subscript 0 superscript 2 x square root of 4 minus x squared end rootdx là:

  1. 5 over 3

  2. 2

  3. 8 over 3

  4. 2 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng 2 1 ​ < ∫ 0 1/2 ​ 1 − x 2 n ​ d x ​ < 6 π ​ ( n = 2 , 3 , 4 , ... )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG