Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giátrị của tích phân dx là:

Giá trị của tích phân I equals integral subscript 0 superscript 2 x square root of 4 minus x squared end rootdx là:

  1. 5 over 3

  2. 2

  3. 8 over 3

  4. 2 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân sau: ∫ 0 3 ​ x + 1 ​ 3 x 2 + 2 x + 1 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG