Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x + m 2 x + 1 ​ đi qua điểm M ( 2 ; 3 ) là

Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  đi qua điểm  là

  1. 2

  2. 3

  3. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

đồ thị hàm số y = x + m 2 x + 1 ​ có đườngtiệm cận đứng là x = − m Đườngtiệm cận đứng đi qua điểm M ( 2 ; 3 ) ⇔ − m = 2 ⇔ m = − 2

đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng là 

Đường tiệm cận đứng đi qua điểm 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = x + 1 3 x + 4 ​ .Gọi M là một điểm thuộc (C) và d là tổng khoảng cách từ M đến haitiệm cận của (C). Giá trị nhỏ nhất của d có thể đạt được bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG