Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của m để hàm số y đạt cực trịtại là:

Giá trị của m để hàm số y equals 1 third x cubed minus 1 half left parenthesis 3 m plus 2 right parenthesis x squared plus left parenthesis 2 m squared plus 3 m plus 1 right parenthesis x minus 4
đạt cực trị tại open square brackets table row cell x equals 3 end cell row cell x equals 5 end cell end table close là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức phân biệt z 1 , z 2 thỏa mãn phương trình z 2 − 2z + 10 = 0. Giá trị của biểu thức T = ∣ z 1 ​ − 2 z 2 ​ ∣ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG