Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của m để hàm số y = co t x − m co t x − 2 ​ nghịch biến trên ( 4 π ​ ; 2 π ​ ) là

Giá trị của m để hàm số  nghịch biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Đặt t = co t x Để hàm số đã cho nghịch biến trên ( 4 π ​ ; 2 π ​ ) thì hàm số y = t − m t − 2 ​ đồng biến trên ( 0 ; 1 )

Chọn A

Đặt 

Để hàm số đã cho nghịch biến trên  thì hàm số  đồng biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Số điểm cực trị có thể có của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG