Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của m để hàm số f(x) = x 3 + (m - 1)x 2 + (m + 3)x - 4 đồng biến trong khoảng (0,3) là:.

Giá trị của m để hàm số f(x) =negative 1 thirdx+ (m - 1)x2+ (m + 3)x - 4 đồng biến trong khoảng (0,3) là:.

  1. m greater or equal than 12 over 7

  2. m less than 12 over 7

  3. m element of straight real numbers

  4. m greater than 12 over 7

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG