Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của m để hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn là:

Giá trị của m để hàm số  có hai điểm cực trị  thỏa mãn  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: . Theo Vi-et, ta có: Theo đề bài, ta có:

Ta có:

.

Theo Vi-et, ta có:

Theo đề bài, ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG