Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của ∫ − 3 π ​ 3 π ​ ​ ( 1 + tan 2 x ) d x là:

Giá trị của là:

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ ∫ − 3 π ​ 3 π ​ ​ ( 1 + tan 2 x ) d x = 2 ∫ 0 3 π ​ ​ ( 1 + tan 2 x ) d x = 2 tan x ∣ 0 3 π ​ ​ = 2 3 ​ . Vậy ∫ − 3 π ​ 3 π ​ ​ ( 1 + tan 2 x ) d x = 2 3 ​ .

 .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 1 ​ x e x d x ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG