Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của là

Giá trị của  integral subscript e squared end subscript superscript e cubed end superscript fraction numerator d x over denominator x ln x end fraction là

  1. ln 2 over 3

  2. ln 3 over 2

  3. 2 ln 3

  4. e squared minus e cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ − 1 2 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ − 1 2 ​ g ( x ) d x = − 1 . Tính ∫ − 1 2 ​ [ x + 2 f ( x ) − 3 g ( x ) ] d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG