Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của ∫ 0 π ​ x ( π 1 ​ + sin x ) d x là :

Giá trị của là :

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 0 π ​ x ( π 1 ​ + sin x ) d x = ∫ 0 π ​ ( π x ​ + x sin x ) d x = π 1 ​ ∫ 0 π ​ x d x + A = 2 π x 2 ​ ∣ ∣ ​ 0 π ​ + A = 2 π ​ + A (1) với A = ∫ 0 π ​ x sin x d x . Đặt x = π − t , x = 0 thì t = π , x = π thì t=0: d x = − d t . Ta có A = ∫ 0 π ​ x sin x d x = ∫ π 0 ​ ( π − t ) sin ( π − t ) ( − d t ) = π ∫ 0 π ​ sin t − ∫ 0 π ​ t sin t d t ⇒ A = π ∫ 0 π ​ sin t d t − ∫ 0 π ​ t sin t d t = π ∫ 0 π ​ sin x d x − ∫ 0 π ​ x sin x d x = ∫ 0 π ​ sin x d x − A . ⇒ 2 A = π ∫ 0 π ​ sin x d x = − π cos x ∣ 0 π ​ = π ⇒ A = 2 π ​ (2) Thay (2) vào (1) có ∫ 0 π ​ x ( π 1 ​ + sin x ) d x = 2 π ​ + 2 π ​ = π .

Ta có

   (1)

với . Đặt thì thì t=0 : .

Ta có

.

  (2)

Thay (2) vào (1) có .

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của ∫ − 3 3 ​ 1 + 5 x x 2 ​ d x là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG