Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của giới hạn x → − 1 lim ​ x 2 + 1 x 3 + 2 x 2 + 1 ​ là

Giá trị của giới hạn  là

  1. -2

  2. Không tồn tại

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Vì hàm số f ( x ) = x 2 + 1 x 3 + 2 x 2 + 1 ​ xác định tại x = − 1 nên x → − 1 lim ​ x 2 + 1 x 3 + 2 x 2 + 1 ​ = ( − 1 ) 2 + 1 ( − 1 ) 3 + 2. ( − 1 ) 2 + 1 ​ = 1.

Chọn C.

Vì hàm số  xác định tại  nên 

1

Câu hỏi tương tự

giảiphương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG