Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức

Giá trị của biểu thức

  1. Cả a, b, c đều sai.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta rút gọn biểu thức

Ta rút gọn biểu thức

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết (8x 3 -7x 2 ):x 2 =3x+ 25 9 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG