Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức A = ( x 3 + y 3 ) − ( x 2 + y 2 ) + 4 x y , với x + y = 2 là

Giá trị của biểu thức , với  là

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

R. Roboteacher136

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = ( x 3 + y 3 ) − ( x 2 + y 2 ) + 4 x y = ( x + y ) ( x 2 − x y + y 2 ) − ( x 2 + 2 x y + y 2 ) + 6 x y = ( x + y ) ( x 2 + 2 x y + y 2 ) − 3 x y ( x + y ) − ( x + y ) 2 + 6 x y = ( x + y ) 3 − 3 x y ( x + y ) − ( x + y ) 2 + 6 x y t ha y x + y = 2 A = 2 3 − 3 x y .2 − 2 2 + 6 x y = 4

1

Câu hỏi tương tự

Tìm GTLN của biểu thức:A= 5 + 2xy + 14y - x 2 -5y 2 - 2x

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG